Közérdekű adatok

Közérdekű adatok

Közzétételi lista

Szervezeti, személyzeti adatok, tevékenységre, működésre vonatkozó adatok, gazdálkodási adatok közzététele a 2011. évi CXII. törvény alapján.

 

Az általános közzétételi listában "Nem releváns"-val töltött adatszolgáltatási sorok kapcsán a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft.-nek jelenleg nincs közzétételi kötelezettsége, ill. nincs közzéteendő adata.

 

A jogszabályokban előírt, korábbi időszakokra vonatkozó közérdekű adatok az ARCHÍVUM menüpont alatt érhetők el.

Frissítve: 2023. május 10.

 

2014.06. hótól a dokumentumokban szereplő Gyulai Közüzemi Kft. megnevezés helyett a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. értendő.

 

I. Szervezeti, személyzeti adatok

  Adatszolgáltatási elvárás Adatszolgáltatás
1.

 

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

 

Elérhetőségek

2.

 A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Szervezeti felépítés

SZMSZ

3.

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Társaságvezetés, szervezeti egységek vezetői, elérhetőségek

 4.

 A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Ügyfélfogadási rend,
Területi ügyfélfogadási rend,
Ügyfélkapcsolati vezető

 5.

 Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

 Nem releváns
 6.  A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai Nem releváns
7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke Tulajdonosi részesedés
8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

Pándy Kálmán Közalapítvány  (elérhetőségek)

9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye Nem releváns
10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve Nem releváns
11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai Gyula Közüzemi Nonprofit Kft. felügyeleti szervei

 

 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

  Adatszolgáltatási elvárás  Adatszolgáltatás
   1.
 

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Alapvető jogszabályok
SZMSZ
Adatvédelmi szabályzat
   2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven Nem releváns
   3.  A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai Nem releváns
   4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről Nem releváns
   5.  A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények Ivóvízszolgáltatás
  Szennyvízelvezetés és tisztítás

Hulladékelszállítás1

Hulladékelszállítás2

 Díjképzés

 Víz és szennyvízelvezetési díj

Hulladékszállítás, kezelés díja

 Adott kedvezmények
   6.
 
A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei Adatvédelmi szabályzat
Adatvédelmi tájékoztató
Adatkezelési nyilatkozat hozzájáruláson alapuló adatkezeléshez
   7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke  Nem releváns
   8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza   Nem releváns
   9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától  Nem releváns
 10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények  Aktuális hírek
 11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk


Beszerzési terv 2023

Kiírt pályázatok 2022


Pályázatok eredményei 2022

 12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

 Vizsgálatok, ellenőrzések, nyilvános megállapításai

2022

 13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve Közérdekű adatok közzétételére, megismerésére vonatkozó szabályzat
Adatvédelmi tisztviselő neve, elérhetőségei
 14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Kötelező statisztikák jegyzéke

Legfontosabb statisztikai adatok

 15.  A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai Közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztika
 16.  Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél Nem releváns
 17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek Nem releváns
 18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista  Egyedi közzétételi lista; 2009. évi CXXII. Tv. szerinti közzététel
 19.  A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető közadatok listája, valamint azok rendelkezésre álló formátuma  Nem releváns
 20. A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata    Nem releváns
 21. A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásért fizetendő díjak általános jegyzéke  Nem releváns
 22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás Nem releváns
 23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése Nem releváns

 

III. Gazdálkodási adatok

  Adatszolgáltatási elvárás Adatszolgáltatás
   1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója

Éves beszámoló 2022

   2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve Összesített adatok
   3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond Nem releváns
   4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani Szerződéslista
   5.  A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) Nem releváns
   6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek- képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések Támogatási kifizetések
   7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések Nem releváns
 08. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről) Közbeszerzési szabályzat 
Közbeszerzési szerződéslista

 

 

 

4. melléklet a 24/2013. (V. 29.) NFM rendelethez

A víziközmű-szolgáltató honlapján közzéteendő adatok köre

   1. Adatszolgáltatási elvárás Adatszolgáltatás
   2. A víziközmű-szolgáltató vonatkozásában feladatkörrel rendelkező fogyasztóvédelmi szervek és felhasználói érdekeket képviselő civil szervezetek elérhetőségét Felügyeleti szervek
   3. A víziközmű-szolgáltató által ellátott települések listája

Gyula, Kondoros, Medgyesegyháza, Mezőkovácsháza, Végegyháza Nagybánhegyes, Újkígyós

Térkép

   4. A víziközmű-szolgáltatónak az ellátásért felelőssel kötött megállapodásai

 Megállapodások

Üzemeltetési szerződés-Gyula

Üzemeltetési szerződések:

Kondoros
Medgyesegyháza
Medgyesegyháza II.
Mezőkovácsháza
Mezőkovácsháza II.
Nagybánhegyes
Nagybánhegyes II.
Újkígyós
Végegyháza

   5. A víziközmű-szolgáltató üzletszabályzata

Üzletszabályzat

   6. A víziközmű-szolgáltató által szolgáltatott ivóvíz és kibocsátott tisztított szennyvíz vonatkozásában a víziközmű-szolgáltató számára előírt és megvizsgált vízminták laboreredményei (a mintavétel helyének és időpontjának megadásával együtt) a jogszabályban rögzített minőségi paraméterekkel vagy határértékkel összehasonlítható módon. A jogszabályban meghatározott határérték túllépése esetén információ a vízellátás korlátozásáról vagy betiltásáról, az átmeneti vízellátás módjáról és a vízminőség javítására meghozott intézkedésekről

Ivóvíz minőségi
adatok 2022

Szennyvíz minőségi adatok 2022

   7. Műszaki adatok

Műszaki adatok 2018.
Műszaki adatok 2019.
Műszaki adatok 2020.
Műszaki adatok 2021.
Műszaki adatok 2022.

   8. Az ügyfélszolgálaton telefonon és elektronikusan elintézhető ügyek fajtái, az elintézés módja, az ügyleírások, a panaszkezelés menete, a hibabejelentés lehetőségei, és az ügyfélfogadási rend Ügyintézés menete
Panaszügyintézés menete
   9. A szolgáltatásért fizetendő (előzetes) díj kalkulátor vagy számolási tábla Díjkalkulátor
 010. A jóváhagyott beszerzési szabályzat  Beszerzési szabályzat

 

2011. CCIX. számú, a víziközmű szolgáltatásról szóló törvény 48.§-a alapján

közzéteendő adatok köre

  Adatszolgáltatási elvárás Adatszolgáltatás
       1. A víziközmű-szolgáltatónak az ellátásért felelőssel kötött megállapodásai

Megállapodások
Üzemeltetési szerződés Gyula

Üzemeltetési szerződések:
Kondoros
Medgyesegyháza
Medgyesegyháza II.
Mezőkovácsháza
Mezőkovácsháza II.
Nagybánhegyes
Nagybánhegyes II.
Újkígyós
Végegyháza

  2. A víziközmű-szolgáltató üzletszabályzata

Üzletszabályzat

 3. A felhasználói panaszok intézésével kapcsolatos információk Panaszkezelés
 4. A A víziközmű-szolgáltató vonatkozásában feladatkörrel rendelkező fogyasztóvédelmi szervek és felhasználói érdekeket képviselő civil szervezetek elérhetősége Felügyeleti szervek
 5. A törvényben foglalt eltérésekre figyelemmel az Szt-nek megfelelő formában az éves beszámoló Éves beszámoló 2022
 6. Beszerzési szabályzat Beszerzési szabályzat

 

A 2012. évi CLXXXV. számú a hulladékról szóló törvényben foglaltak

alapján közzéteendő adatok köre

  Adatszolgáltatási elvárás Adatszolgáltatás
 1. A hulladékszállítás és ártalmatlanítás telephelyeinek elérjetőségei Elérhetőségek
 2. Felhasználói panaszok intézésével kapcsolatos információk Panaszkezelés
 3. Díjak, árak

Díjak

Adott kedvezmények

 4. Gazdasági adatok Éves beszámoló 2022
  5. Hulladékszállítási naptár Hulladékszállítási naptár
 6. Engedélyek Engedélyek
 7. Jogszabályok Jogszabályok

 

2011. évi CVIII. törvény 31.§-a alapján:  

 1.  Közzétételi kötelezettség a közbeszerzésekről  Pályázatok, közbeszerzési terv
 Közbeszerzési szerződéslista
 Közbeszerzési szabályzat
 Összesített statisztika

 

 

rss

© 2014 Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft.        Általános információk        Email küldés            Igazolások kérése       Letölthető nyomtatványok

EXP

Az Uniós törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy ez a weboldal ún. "cookie"-kat vagy "sütiket" használ.
A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, illetve ha az "Engedélyezem" feliratú gombra kattint, azzal elfogadja a sütik használatát.

Engedélyezem